Live Seafood-Hải Sản Tươi

響 螺
Sea Whelk
Ốc Loa Kèn
 
象 拔 蚌
Geoduck Clam
Ốc Vòi Voi
 
活 花 龍 蝦
Lobster
Tôm Hùm
 
海 螳 螂
Mantis Prawn
Tôm Tích
 
淡 水 大 頭 蝦
King Prawn
Tôm Càng
 
生 蝦
River Prawn
Tôm Sú
 
花 蟹
Flower Crab
Ghẹ
 
肉 蟹
Crab
Cua

加 拿 大 生 蠔
Canadian Oyster
Hào Canada
 
活 帶 子
Pan Shell Scallop
Sò Mai
 
生 鮑 魚
Abalone
Bào Ngư
 
海 星 斑
East Star Grouper
Cá Mú Sao
 
海 石 斑
Sea Grouper
Cá Mú Biển
 
石 頭 魚
Rock Fish
Cá Mặt Quỷ
 
筍 殼 魚
Marble Goby Fish
Cá Bống Tượng
 
花 尾 龍 躉
Giant Grouper
Cá Mú Nghệ
 
More dishes are available, please contact us at: 
Tel: (84 8) 3823 2221 Fax: (84 8) 3822 6116 
or Email: reservation@shangpalace.com.vn