Shark's Fin-Vi Cá

紅 燒 佛 跳 牆 
Shang Palace’s Braised Buddha Jump over the Wall
Vi Cá Hồng Xíu Phật Nhảy Tường
 
濃 湯 干 炒 大 群 翅 
Stir-fried Premier Shark’s Fin
served with Superior Consomme   
Vi Cá Đặc Biệt Xào Khô
dùng với Súp Thượng Hạng
 
鮮 蟹 肉 干 炒 大 鮑 翅 
Stir-fried Superior Shark’s Fin
with Fresh Crab Meat
Vi Cá Thượng Hạng Xào Thịt Cua
 
紅 燒 特 大 群 翅 
Braised Premier Shark’s Fin with Brown Sauce
Vi Cá Đặc Biệt Hồng Xíu
 
紅 燒 中 鮑 翅 
Braised Shark’s Fin with Brown Sauce
Vi Cá Hồng Xíu
 
鮮 蟹 肉 煲 仔 翅 
Braised Shark’s Fin with Crab Meat in Casserole
Vi Cá Thịt Cua Tay Cầm
 
人 參 湯 乳 鴿 吞 翅 (預 定 需 一天 前)
Braised Shark’s Fin with Pigeon
and Ginseng (pre a day order)
Vi Cá Tiềm Bồ Câu & Sâm Tươi
(Đặt trước 1 ngày)
 
節 瓜 盅 燉 中 鮑 翅
Double-Boiled Shark’s Fin with Seafood
in Whole Melon
Vi Cá  Hầm Bát Bửu
 
蟹 肉 瑤 柱 桂 花 翅
Braised Shark’s Fin with Fresh Crab Meat
and Dried Scallop
Vi Cá Quế Hoa Sốt Thịt Cua & Sò Điệp
 
鮮 蟹 肉 燴 散 翅
Braised Shark’s Fin with Fresh Crab Meat
Vi Cá Sốt Thịt Cua
 
More dishes are available, please contact us at: 
Tel: (84 8) 3823 2221 Fax: (84 8) 3822 6116 
or Email: reservation@shangpalace.com.vn